หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
         ตำบลสร้อยละครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอลาดยาว เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๒ ตำบลของอำเภอลาดยาว อยู่ห่างจากอำเภอ ลาดยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ ๔,๕๐๐ เมตร ตำบลสร้อย ละคร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่
 
         ตำบลสร้อยละคร สภาพโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย ส่วนมากทำการ เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนน้อย
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน แห่ง
 

ปลูกข้าว ร้อยละ ๘๐

เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๐

อาชีพอื่นๆ เช่นรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ ๑๐
 
สวัสดีค่ะ อบต.สร้อยละคร ยินดีต้อนรับค่ะ
 
  ประชากร ทั้งสิ้น ๒,๕๒๕ คน จำนวน ๙๑๗ ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน ๑,๒๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๑
 
หญิง จำนวน ๑,๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๙
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๓.๕๒ คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านหนองเตย ๑๕๗ ๑๘๙ ๓๔๖ ๑๓๑  
  บ้านหนองจิกรี ๑๘๗ ๑๖๕ ๓๕๒ ๑๓๘
    บ้านสร้อยละคร ๑๕๔ ๑๔๓ ๒๙๗ ๑๑๖  
  บ้านยุ้งใหญ่ ๓๖ ๕๒ ๘๘ ๓๒
    บ้านยางโทน ๙๓ ๑๒๒ ๒๑๕ ๘๕  
  บ้านห้วยร่วมใหญ่ ๙๒ ๙๔ ๑๘๖ ๗๕
    บ้านห้วยร่วมน้อย ๖๗ ๗๕ ๑๓๘ ๓๘  
  บ้านโปร่งตาลอย ๗๐ ๖๘ ๔๒๐ ๕๔
    บ้านดอนกลาง ๒๑๐ ๒๑๐ ๓๙๕ ๑๓๗  
๑๐   บ้านห้วยใหญ่ ๑๗๙ ๑๖๒ ๓๔๑ ๑๑๑
    รวม ๑,๒๔๕ ๑,๒๘๐ ๒,๕๒๕ ๙๑๗
 
(ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๔)