หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
         ตำบลสร้อยละครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอลาดยาว เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๒ ตำบลของอำเภอลาดยาว อยู่ห่างจากอำเภอ ลาดยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ ๔,๕๐๐ เมตร ตำบลสร้อย ละคร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่
 
         ตำบลสร้อยละคร สภาพโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย ส่วนมากทำการ เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนน้อย
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน แห่ง
 

ปลูกข้าว ร้อยละ ๘๐

เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๐

อาชีพอื่นๆ เช่นรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ ๑๐
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
  ประชากร ทั้งสิ้น ๒,๕๕๖ คน จำนวน ๘๓๓ ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน ๑,๒๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๖
 
หญิง จำนวน ๑.๒๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๔
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๔.๒๒ คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านหนองเตย ๑๗๓ ๑๘๓ ๓๕๖ ๑๑๗  
  บ้านหนองจิกรี ๑๘๓ ๑๗๐ ๓๕๓ ๑๒๕
    บ้านสร้อยละคร ๑๕๘ ๑๕๕ ๓๑๓ ๑๐๓  
  บ้านยุ้งใหญ่ ๔๒ ๕๔ ๙๖ ๓๕
    บ้านยางโทน ๑๐๑ ๑๑๘ ๒๑๙ ๗๘  
  บ้านห้วยร่วมใหญ่ ๙๙ ๑๐๘ ๒๐๗ ๗๔
    บ้านห้วยร่วมน้อย ๗๐ ๖๘ ๑๓๘ ๓๔  
  บ้านโปร่งตาลอย ๖๕ ๖๘ ๑๓๓ ๕๐
    บ้านดอนกลาง ๑๙๘ ๑๙๗ ๓๙๕ ๑๒๐  
๑๐   บ้านห้วยใหญ่ ๑๘๑ ๑๗๕ ๓๕๖ ๙๗
    รวม ๑,๒๗๐ ๑.๒๙๖ ๒,๕๕๖ ๘๓๓
 
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๖)