หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
 


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 52 


บัณฑิตน้อย ศพด.ตำบลสร้อยละคร ประจำปีการศึกษา 2563 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 90 


ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่บ้านศรีมาย เขตตำบลหนองนมวัว [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 80 


โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 78 


รวมภาพกิจกรรมโครงการค่ายบูรณาการการศึกษาและการเรียนรู้ในวิถีชีวิตโดยกระบวนการลูก [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 98 


ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้า การขุดลอกลำคลองพร้อมทำถนนรอบพื้นที่ตำบลสร้อย [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 86 


ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 87 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร หมู่ที่ [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
 
 
อบต.บ้านแก่ง 🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังใหญ่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนัก [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงก [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางชั้น พันธุ์รัตน์-บ้านนางทัย เฉลยถ้อย [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงก [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายจากแยกสระเนินสบก-ถึงที่ดินนางกิมลี้ สุกแต [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางม่วง รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางม่วง รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางม่วง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาสัง กิจกรรม Big Cleaning Day ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาสัง จุดคัดกรองผู้มารับบริการขององค์การบริส่วนตำบลตาสัง [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1519 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างควา [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
   
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๗๐ บาท โดยวิธ [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปคอนกรีตเสริ [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ในการสาธิตและดูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเ [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์การใช้งานของเว็บไซต์ขององค์ [ 3 ก.ย. 2562 ]

 
 
   
 
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]

เห็ดนางฟ้า
 
นว 0023.4/ว9280 ขอส่งสรุปการประชุม ของกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ คร้ังที่ 2/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9293 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/394 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9315 การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9305 จัดทำรายงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9309 การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9306 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9421 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว9384 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รุ่นที่ 3-4  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9355 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9356 แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9353 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9277 กำหนดแบบคำขออนุญาติ ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9279 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9282 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9283 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว9091 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9119 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.5/9104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9101 ขออนุมัติแก้ไขคำผิดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
 
    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 73  ตอบ 0  
สอบถามรับโอนย้าย (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 269  ตอบ 2  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (14 เม.ย. 2563)    อ่าน 185  ตอบ -1  
  
 
 
  คุณอยากให้อบต.สร้อยละคร พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ส.ค. 2554
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร