หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการกตลองปฏิบัติราชการ [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประมวลจริยธรรม สำหรับข้าราชการ และพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คำชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0802.3/ว597 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2