หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


 
กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ด้วยคณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  11  มกราคม 2565 เห็นชอบในวันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ  สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชริราลงกรณพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยกรป่าไม้ให้คนกัธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย  และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่าเกิดความภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป  
นายพล  อิ่มสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เช่นการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นเสลา  ต้นหว้า และต้นมะขามป้อม เป็นต้น  การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน เป็นต้น  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป   ขอเชิญหน่วยงานในพื้นที่  ผู้นำ และประชาชนที่มีจิตอาสาที่ประสงค์พันธุ์กล้าไม้ไปปลูกที่บ้านหรือชุมชน มารับได้ที่อบต.สร้อยละครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 11.47 น. โดย คุณ ณฐารมย์ แดงดี

ผู้เข้าชม 36 ท่าน