หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.สร้อยละคร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่แสดงความสามารถ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ของผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑ ในเขตตำบลสร้อยละคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
การประกาศจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิศษ เพื่อป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2      3      4      5