หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
   
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
    ที่อยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว
    จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๕๐
    โทรศัพท์:๐-๕๖๘๘-๖๐๗๕
    โทรสาร:๐-๕๖๘๘-๖๐๗๕
 
 
     
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
ร้องทุกข์ทั่วไป