หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
         ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้อยละคร มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็น ศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบล ตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน ปฏิบัติตนตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิกรี
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๑๐๐
 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
 
       
ประชากรในเขตตำบลสร้อยละครส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีวัด ๕ แห่ง ได้แก่

วัดหนองเตย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเตย

วัดหนองจิกรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิกรี

วัดสร้อยละคร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านสร้อยละคร

วัดยางโทน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ บ้านยางโทน

วัดห้วยร่วม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยร่วมใหญ่