หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
         ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้อยละคร มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็น ศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบล ตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน ปฏิบัติตนตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิกรี
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๑๐๐
 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
 
       
ประชากรในเขตตำบลสร้อยละครส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีวัด ๕ แห่ง ได้แก่

วัดหนองเตย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเตย

วัดหนองจิกรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิกรี

วัดสร้อยละคร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านสร้อยละคร

วัดยางโทน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ บ้านยางโทน

วัดห้วยร่วม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยร่วมใหญ่