หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
     
 
 
สนับสนุนให้ครอบครัว หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
     
 
 
การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
 
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตให้สมบูรณ์
 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
 
การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 
 
     
 
 
การบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 
การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
 
การส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
 
การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
 
การส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น