หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 
ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการ ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
 
พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจน ได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน