หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
สวัสดีค่ะ อบต.สร้อยละคร ยินดีต้อนรับค่ะ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 
ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการ ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
 
พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจน ได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน